นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

Nasa Corporation ("Nasaco") มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Nasaco ด้วยเหตุนี้ Nasaco จึงได้จัดตั้งและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังที่กล่าวไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น Nasaco จะไม่รับผิดชอบต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ที่ดําเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Nasaco ซึ่งเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้
· การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เมื่อ Nasaco รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ Nasaco จะแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตการใช้งานและผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
· การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: Nasaco ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในขอบเขตที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้รับแจ้งตามวรรคก่อนหน้า
· การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม: Nasaco จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เข้าชมที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ต่อบุคคลที่สามเว้นแต่จะถือว่าสมเหตุสมผลที่จะทําเช่นนั้น
· การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: Nasaco ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้อย่างเหมาะสมและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายทําลายนําไปใช้ในทางที่ผิดเปลี่ยนแปลงเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
· เบ็ดเตล็ด: Nasaco ปฏิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่นที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย Nasaco หากเห็นว่าเหมาะสมที่จะทําเช่นนั้นหรือสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าวหรืออื่น ๆ

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Nasaco จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากลูกค้าผ่านเว็บไซต์นี้เมื่อจําเป็นเท่านั้น เมื่อข้อมูลนี้ควรแบ่งปันกับหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกให้กับบุคคลที่สาม Nasaco จะกํากับดูแลข้อมูลดังกล่าวสําหรับภาระหน้าที่ในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลหลังจากการตรวจสอบอย่างเป็นกลาง

Nasaco อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการและรักษาบัญชีของลูกค้า ประมวลผลธุรกรรมในบัญชี พัฒนา นําเสนอ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า สอบถามข้อมูลให้กับลูกค้า มีการยืนยันกับลูกค้า รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ตอบคําถามจากลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า หรือใช้ข้อมูลสําหรับกิจกรรมทางการตลาดสําหรับลูกค้า

การควบคุมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Nasaco จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมล่าสุดซึ่งให้ความใส่ใจอย่างเข้มงวดในการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับระดับชาติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายถูกทําลายใช้ในทางที่ผิดเปลี่ยนแปลงเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีการว่าจ้างกิจการที่เกี่ยวข้อง Nasaco ก็จะให้ดําเนินการกับฝ่ายบริหารเดียวกัน นาซาโกจะใช้มาตรการที่รวดเร็วและเหมาะสมต่ออุบัติเหตุใด ๆ หากมีโอกาส

เกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้ถูกใช้ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าและไม่ใช่เพื่อระบุข้อมูลส่วนบุคคลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ในขณะเดียวกันหากคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานคุกกี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเป็นไม่สามารถทํางานคุกกี้ได้

*คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เซิร์ฟเวอร์หน้าเว็บวางไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุกกี้มีข้อมูลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถอ่านได้ในภายหลังในโดเมนที่ออกคุกกี้ให้คุณ

การเปิดเผยและการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

Nasaco จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์นี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้ายกเว้นในกรณีพิเศษต่อไปนี้
· เมื่อมีการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลจากสถาบันสาธารณะเช่นสํานักงานรัฐบาลและเทศบาลตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด
· เมื่อมีความจําเป็นเพื่อดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ให้ความร่วมมืออื่น ๆ ในกรณีดังกล่าว เราจะขอให้กลุ่มบริษัทและบริษัทที่ให้ความร่วมมืออื่นๆ ใช้การควบคุมข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมในลักษณะเดียวกับนาซาโก

การตอบสนองต่อคําขอข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้าร้องขอการดําเนินการเช่นการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ Nasaco เราจะตอบกลับภายในขอบเขตที่เหมาะสมหลังจากการติดต่อ

นาซ่าคอร์ปอเรชั่น
78-4 KANDA-SAKUMAGASHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0026 ประเทศญี่ปุ่น

แบบฟอร์มสอบถาม